وقتی چشم های پرستو با عطر باران و ترانه در هم می آمیزد و آسمان از زمین و بلوط و انار و گندم برای بادبادک ها قصه می گوید تویی و من و یک دنیا لبخند که زیر سقف مهربان زمین روز تو را جشن می گیریم ؛ اولین سال زندگی دانش آموزی در سی و یکمین سال از فعالیت مجتمع آموزشی شهید مهدوی در سیزده آبان 98 مبارک.