بازدید دانش آموزان پایه هفتم، مقطع متوسطه 1 از مراسم ایران شناسی مقطع پسرانه در روز دوشنبه 97/12/13