با برگزاری آزمون کنکور و فراغت دانش آموزان پایه دوازدهم، فرصتی فراهم شد تا مدیران مجتمع آموزشی و فرهنگی شهید مهدوی در جمع صمیمانه برگزیدگان این پایه قراربگیرند و شنونده صحبت های این دانش آموزان باشند.

دراین جلسه دانش آموزان از شرایط و برنامه هایی که مجتمع آموشی شهید مهدوی جهت حضور موفقت آمیز آنها در کنکور 98  در نظر گرفته بود گفتند.

مدیران نیز ضمن آرزوی موفقیبت برای روزهای پیش روی دانش آموزان  فارغ تحصیل از آنها دعوت کردند تا تجربیات ارزشمند خود را در اختیار دوستانشان که دا نش آموزان پایه دوازدهم سال جاری هستند قرار بدهند.