بر مــا ســالی گــذشت
و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی ،
امید که آن کــهنه ، رفته باشـــد به نـــکویی
و این نــو ، هـــمی آیــــــــد به شـــــــــادی