دانش آموزان دبستان طبق روال هرسال روز درخت کاری را با کاشتن نهال درحیاط  دبستان گرامی داشتند .آنان با انجام این کار ترویج درخت کاری وکمک به محیط زیست را نشان دادند.