برگزاری آزمون گزینه دو به صورت حضوری در مجتمع با رعایت کلیه مسائل بهداشتی