معاینه پوست و موی دانش آموزان دبستان طبق برنامه مدون هر ماه ، در آبان ماه نیز زیر نظر سرکار خانم دکتر افخمی ( پزشک کلینیک مجتمع ) انجام گرفت .