امتحانات نیمسال اول دوره ی دوم متوسطه از تاریخ 7/10/92 آغاز گردید.