درخت را با قلب میکارند نه با دست_001 درخت را با قلب میکارند نه با دست_002 درخت را با قلب میکارند نه با دست_003 درخت را با قلب میکارند نه با دست_004