گروهی از دانش آموزان دبیرستان از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی در فروردین ماه بازدید به عمل آوردند.