0
سال سابقه
0
دانش آموز
0
پرسنل
0
متر مربع زیر بنا

محیطی همه جانبه

حاصـل ثابـت قدمـی مـا در دسـتیابی به چشـم انداز مشـترکمان، مجموعه ای اسـت کـه در آن بیـش از 320 همـکار در فضـای آموزشـی بـا زیربنـای 17500 مترمربـع ، رشـد و شـکوفایی 1500 دانش آمـوز را در محیطـی فعـال و بـا نشـاط هدایـت مـی کنند. مـا از ابتدای کار، به آموزشـی همـه جانبه و فراتـر از کتاب های درسـی پرداختـه ایـم، و امکانـات مدرسـه،نقـش مهمـی را در برنامـه ی درسـی ما ایفا کرده اسـت:
ـ پنـج آزمایشـگاه مجهـز علـوم تا دانش آموزان بتوانند آنچــه را کــه بــه صــورت نظـری یاد مـی گیرند، در بوتـه ی آزمـون و تجربـه و ادراک بریزند.
ـ دو نمازخانه برای نماز و عبادت در میانه ی روز.
ـ مجموعـه ی ورزشـی اسـتاندارد شـامل سـالن چند منظوره، اسـتخر و سـالن باله تا بـا فعالیـت در آنها، ذهن و جسمشـان به طـور هماهنگ رشـد کند.
ـ دو کارگاه کامپیوتر تا دانش آموزان با کاربرد صحیح این ابزارجامعه ی امروز آشنا شوند.
ـ کلاس های مجهز به کامپیوتر و تخته هوشمند.
ـ نمایشـگاه و سـالن اجتماعـات کـه بـه آنهـا اجـازه مـی دهد بـا اعتماد به نفـس دسـت آوردهای هنری شـان را نمایـش دهند.
ـ سه کتابخانه تا دانش آموزان با مطالعه ی کتابهای متنوع، آگاهی خود را ارتقا بخشند.
ـ چندیـن اتـاق هنر و موسـیقی بـرای اینکه نظم و راز جهان هسـتی را به صورت عملی تجربه و بـه صورت وجودی درک کنند.
ـ پارکینگ های طبقاتی برای اطمینان از امنیت رفت و آمد.
ِ ـ هفـت حیـاط در هفـت سـطح مختلف بـرای تفریح، بازی و لبخند تا به یاد داشـته باشـیم که مدرسـه یعنی تلاش توأم با نشـاط.
ـ پارک اختصاصی 20000 متری در دامنه ی کوه مشرف به مدرسه.

پیش ثبت نام دانش آموزان در بخش بین الملل مجتمع آموزشی شهید مهدوی

به اطلاع می رساند واحد بین الملل مجتمع آموزشی شهید مهدوی در بخش دختران و پسران پذیرای تعداد محدودی از متقاضیان ثبت نام در دوره های آموزشی دبستان و متوسطه می باشد.متقاضیان محترم می‌توانند با تکمیل فرم «پیش ثبت‌نام» اقدام نمایند. بدیهی است پس از بررسی اولیه فرم‌ها از اولیا دانش‌آموزان جهت مصاحبه و آزمون دعوت به عمل خواهد آمد.
 
سوالات و ارتباطات:    09053561203     internationalschool@mahdavischool.org      

واحد بین الملل مجتمع آموزشی شهید مهدوی

اطلاعیه جذب نیرو در واحد بین الملل مجتمع آموزشی شهید مهدوی

مجتمع آموزشی شهید مهدوی با ۳۴ سال دانش و تجربه در حوزه تعلیم و تربیت و انطباق و همسوسازی سیاست ها و برنامه ها با استاندارد های جهانی; در نظر دارد در مدارس دخترانه و پسرانه در واحد بین الملل دوره های آموزشی مهدکودک و پیش دبستان ، دبستان، متوسطه و DP ، جهت تکمیل کادر آموزشی، اداری یا اجرایی خود از متقاضیان متعهد، متخصص و مسلط به زبان انگلیسی دعوت به همکاری نماید.

این مدارس به شیوه آموزشی ترکیبی در روزهای پنجشنبه و جمعه  بصورت آموزش حضوری و در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه بصورت آموزش برخط و از ساعت 8 تا 19 فعالیت خواهد نمود.

متقاضیانی که سابقه کار در مدارس بین المللی و آشنایی با نظام IB را داشته باشند در اولویت استخدام خواهند بود.

 واحد بین الملل

 مجتمع آموزشی شهید مهدوی

 

مقاطع مجتمع

مجتمع آموزشی شهید مهدوی مجموعه ای یکجا و منسجم از هفت واحد آموزشی است:
پیش دبسـتان، دبسـتان، متوسـطه یک، متوسـطه دو، مدرسـه بین المللـی ویژه اتباع خارجـی و مرکز
آموزش از راه دور.

پلی به سوی موفقیت

هـدف مـا از آمـوزش همـه جانبـه، تربیت دانش آموزانی سـخت کوش، با نشـاط و متعادل اسـت. زیرا بر آن باوریـم کـه تنهـا چنیـن افرادی مـی تواننـد در زندگی اجتماعـی و فردی خـود موفق باشـند و مجتمع آموزشـی شـهید مهـدوی بر آن اسـت که سـکوی مسـتحکمی بـرای موفقیـت آینده ی فرزندانمان مان بسازد. از آنجایـی کـه ورود بـه دانشـگاه هـای معتبـر و تحصیلا ِت عالی، الزمه ی موفقیت اسـت، پیشـرفت تحصیلـی دانـش آمـوزان عمده ترین دغدغه ماسـت و پیشـرفت تحصیلی نتیجه ی مسـلم تمام آنچه اسـت کـه در طـی سـال هـا آموزش همـه جانبـه در مدرسـه فـرا می گیرنـد. فرازهـای ایـن آموزش عبارتنـد از: اسـتقالل، اندیشـه ورزی، مهـارت هـای اجتماعی و مسـئولیت پذیری. بیش از بیسـت دوره فارغ التحصیلان موفق ما در جامعه در تمام سـطوح حرفه ای و شـخصی کارنامه ای درخشـان برای مجتمع آموزشـی خود هسـتند. آنان همگی راه شـان را در جامعه و مهم تر از آن به سـوی خود شـکوفایی پیدا کـرده اند.

رسالت مجتمع

از طریق آموزش همه جانبه در محیطی ، پر تلاش ، با نشاط و متعال یادگیرانی با ایمان پرورش دهیم که مستقل ، اندیشمند ، اجتماعی ، مسولیت پذیر و متکی به نفس باشند. 

چشم انداز مجتمع

مدرسه ای که همه آن را خانه خود بدانند و نه تنها دانش آموزان بلکه اولیاء دانش آموزان و معلمان نیز در آن به یادگیری عشق بورزند.

رویکرد مجتمع

 از ابتدای کار، به آموزشی همه جانبه و فراتر از کتاب‌های درسی با رویکرد پژوهش محور پرداخته‌ایم و امکانات مدرسه، نقش مهمی را در برنامه‌های درسی ما ایفا کرده است.

رصدخانه

در سومین دهه فعالیت مجتمع ، رصدخانه و آسمان نمای مجتمع با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ، افتتاح شد .

فعالیت های فرهنگی و هنری دانش آموزان

تور مجازی

آشنایی با قسمت های مختلف مجتمع آموزشی شهید مهدوی