اردوی پایه اول

دانش آموزان پایه اول مطابق با واحد درسی خود وآشنایی با مشاغل از کارگاه نان وشیرینی تهران دیدن کردند.

اردوی پایه پنجم

دانش آموزان پایه پنجم مطابق واحد درسی خود از موزه فرش استادفرشچیان بازدید کردند.

اردوی پایه چهارم

دانش آموزان پایه چهارم ازپارک انرژی دیدن کردند .در این بازدید دانش آموزان با چرخه انرژی و انرژی خورشیدی آشنا شدند.