جشنواره جامعه و کتاب -متوسطه 1

گزارش جشنواره جامعه و کتاب Community And The Book دانش آموزان مقطع متوسطه 1 از مجتمع شهید مهدوی در روز پنجشنبه 22/9/97 به منظور روزجامعه و کتاب با ویژگی های دانش آموز موفق با مهارت های ATL از IB   که مشمول  موارد   متفکر Thinkerبا پروژه معرفی کتاب ،دلسوز   Caring   با پروژه اهدای کتاب  ، با […]