گزارش جشنواره ی خیریه غذای عربی-متوسطه1

  Arabic Food Festival Report بزرگداشت دهه فجر با برگزاری جشنواره خیریه غذاهای عربی در روز سه شنبه 97/11/16 با هدف همکاری و تعاون و برقراری مهارت های اجتماعی، ارتباطی و کلامی