نقاشی پایه اول

دانش آموزان پایه اول به مناسبت میلاد حضرت زینب دلسوزی ومحبت را در قالب نقاشی ودانش آموزان پایه های دوم تا چهارم  در قالب نوشته به تصویر کشیدند .