دانش آموزان برای شرکت در مسابقات منطقه ای مشاعره، سرود وهنر های نمایشی آمادگی کامل را کسب کردندوان شاالله شاهد موفقیت آنهادر مسابقات خواهیم بو