دختران پایه هفتم شهید مهدوی در روز دوشنبه 93/6/24  در اردویی یکروزه از باغ موزه گیاه شناسی ایران بازدید کردند این اردو در محیطی دوستانه و با حضور مسئولین مدرسه همراه بود.