دانش آموزان مقطع متوسطه یک شهید مهدوی بار دیگر با کسب مقام برتر نخستین مرحله مسابقه کشوری علوم اعصاب ( وابسته به انجمن علوم اعصاب ایران) افتخاری دیگر برای مدرسه ی خود آفریدند.

        IMG_3497