انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی شهید مهدوی

انجمن اولیا و مربیان

با سلام
سال تحصیلی 1402-۱401 را در حالی آغاز نمودیم که سالی متمایز از همه سال های تحصیلی بود. حضور افزون تر والدین در کنار اولیا مدرسه و دانش آموزان.

بدون تردید خانواده از عوامل اجتماعی سهیم و تاثیرگذار در فرآیند تربیت بوده و افزون بر مشارکت نمودن در پشتیبانی فعال از فرآیند تربیت می بایست با نظام تعلیم و تربیت تعامل و همکاری پایدار و هدفمند داشته باشد. انجمن اولیا و مربیان به عنوان یک زیر ساخت، ظرفیت نقش پذیری و ایفای مسئولیت های تربیتی را در خود دارد، بنابراین بایستی بسترها و زمینه ها و فرصت های در خورشان خانواده برای مشارکت در فرایند تربیت فراهم آید. انجمن اولیا و مربیان از مهم ترین عوامل ایجاد اعتماد در والدین بوده و موجب می گردد انجمن اولیا و مربیان کارآمد تشگیل گردد که با ایفای نقش برنامه ریزی، مشارکت و همکاری در اجرا و نظارت در امور آموزشی و پرورشی مدرسه سبب بهبود فرایندها شده و نهایت افزایش کمی و کیفی تعلیم و تربیت محقق گردد.
بنابراین برای ارائه راه و روش مناسب تشکیل انجمن اولیا و مربیان موثر همکاری و مشارکت اولیا در زمینه هایی شامل:
۱. شناسایی و معرفی امکانات و توانمندی های محلی مرتبط با امور آموزشی–پرورشی مدرسه به انجمن مدرسه
۲. بررسی و شناسایی مشکلات مرتبط با حوزه ی فعالیت در مدرسه و تلاش برای ارائه ی راه حل های مناسب و اجرایی به انجمن مدرسه
۳. هم فکری و تشریک مساعی با سایر گروه ها برای تبادل اطلاعات و تجارب
۴. همکاری با اعضای انجمن برای برنامه ریزی و برگزاری گردهمایی ها و جلسات اولیا
۵. ارائه ی طرح ها، پیش نهادها و راهکارهای مناسب به انجمن برای بهبود و ارتقای کیفی برنامه ها وفعالیت های مدرسه
۶. بررسی و انجام امور ارجاعی از طرف انجمن مدرسه همکاری نمایند.

به صورت معمول میزان مشارکت اعضاء در سه کارگروه با عناوین ذیل تعریف می شود:
۱.کارگروه های تخصصی و مهارتی
۲.کارگروه توسعه ی فعالیت های علمی و آموزشی
۳.کارگروه توسعه ی فعالیت های پرورشی، فوق برنامه، بهداشتی و تندرستی