انجمن اولیا ومربیان

با سلام
سال تحصیلی 1400-1399 را در حالی آغاز نمودیم  که سالی متمایز از همه سال های تحصیلی بود. حضور افزون تر والدین در کنار اولیا مدرسه و دانش آموزان.
بدون تردید خانواده از عوامل اجتماعی سهیم و تاثیرگذار در فرآیند تربیت بوده و افزون بر مشارکت نمودن در پشتیبانی فعال از فرآیند تربیت می بایست با نظام تعلیم و تربیت تعامل و همکاری پایدار و هدفمند داشته باشد. انجمن اولیا و مربیان به عنوان یک زیر ساخت، ظرفیت نقش پذیری و ایفای مسئولیت های تربیتی را در خود دارد، بنابراین بایستی بسترها و زمینه ها و فرصت های در خورشان خانواده برای مشارکت در فرایند تربیت فراهم آید. انجمن اولیا و مربیان از مهم ترین عوامل ایجاد اعتماد در والدین بوده و موجب می گردد انجمن اولیا و مربیان کارآمد تشگیل گردد که با ایفای نقش برنامه ریزی، مشارکت و همکاری در اجرا و نظارت در امور آموزشی و پرورشی مدرسه سبب بهبود فرایندها شده و نهایت افزایش کمی و کیفی تعلیم و تربیت محقق گردد.
بنابراین برای ارائه راه و روش مناسب تشکیل انجمن اولیا و مربیان موثر همکاری و مشارکت اولیا در زمینه هایی شامل:
1. شناسایی و معرفی امکانات و توانمندی های محلی مرتبط با امور آموزشی–پرورشی مدرسه به انجمن مدرسه
2. بررسی و شناسایی مشکلات مرتبط با حوزه ی فعالیت در مدرسه و تلاش برای ارائه ی راه حل های مناسب و اجرایی به انجمن مدرسه
3. هم فکری و تشریک مساعی با سایر گروه ها برای تبادل اطلاعات و تجارب
4. همکاری با اعضای انجمن برای برنامه ریزی و برگزاری گردهمایی ها و جلسات اولیا
5. ارائه ی طرح ها، پیش نهادها و راهکارهای مناسب به انجمن برای بهبود و ارتقای کیفی برنامه ها وفعالیت های مدرسه
6. بررسی و انجام امور ارجاعی از طرف انجمن مدرسه همکاری نمایند.

به صورت معمول میزان مشارکت اعضاء در سه کارگروه با عناوین ذیل تعریف می شود:
1.کارگروه های تخصصی و مهارتی
2.کارگروه توسعه ی فعالیت های علمی و آموزشی
3.کارگروه توسعه ی فعالیت های پرورشی، فوق برنامه، بهداشتی و تندرستی