جهت تجلیل ازروز دانش آموز به آنان کتاب اهدا شد تا شروعی باشد برای خواندن و درک کردن .

 

IMG_1009 IMG_1021