نظر به نیاز کلاس با توجه به موضوعات درسی کتب مطالعات اجتماعی و علوم تجربی و ارتباط آن ها با تم مورد نظر ( ما که هستیم ) حضور یا بازدید دانش آموزان در مکانی که دارای مواد غذایی سالم است لحاظ می شد . در نتیجه با همکاری مسئولین محترم مدرسه مقرر گردید تا از جشنواره غذایی سالم واقع در خیابان حجاب بازدید نماییم .

در این بازدید دانش آموزان با مواد غذایی طبیعی و نحوه استفاده این مواد در برخی محصولات آشنا شدند .