این بازدید به منظور گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعدادها و خلاقیت آنان دردرس فیزیک انجام شد.

 

 

۲۰۱۶۱۰۰۲_۰۹۰۹۵۰

 

 

۲۰۱۶۱۰۰۲_۰۹۲۶۰۸

 

 

 

DSC_0358