این مرکز با ارائه جذاب پدیده های علمی و فناوری در قالبی ساده و همه فهم، جاذبه و شوق علمی در دانش آموزان ایجاد کرده و محرک خوبی برای تحصیل دانش آموزان است.