در این بهار ،همچون سال های قبل بهار علم و دانش را جشن گرفتیم و خداوند منان را شاکر بودیم.

رشد کنیم تا بیاموزیم                                              بیاموزیم تا رشد کنیم

بازگشایی مدرسه

_MG_5732

_MG_5714

 

_MG_5721