در این جلسه مقرر شد که جشنواره تغذیه سالم با برنامه های ذیل در هفته سلامت تشکیل شود:

 تهیه انواع اغذیه سالم جهت مصرف دانش آموزان در زنگ تفریح به منظور آشنایی بیشتر با این غذاها