جشن خیریه در مقطع متوسطه دو

دختران ما در روز جمعه شانزدهم اسفند ماه ، همزمان با ولادت بانوی صبر و استقامت و در واپسین روزهای زمستان همه ی عشق خود را یک جا جمع کرده و در کشت زار محبت بذر افشانی کردند شاید بتوانند گوشه ای از آلام دل های منتظر نیازمندان را التیام بخشند.