در  تاریخ  95/09/14 با حضور والدین، جناب آقای دکتر نظری و دبیران  جلسه ای  جهت ارائه کارنامه میان ترم دانش آموزان برگزار شد.