جلسه دانش افزایی پدران در روز دوشنبه 92/8/6  با حضور جناب آقای دکتر رافعی برگزار گردید در این جلسه  مسائل تربیتی نوجوانان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

آقای دکتر رافعی1

آقای دکتر رافعی2