از روز یکشنبه بیستم فروردین ماه لغایت 26 فروردین ماه نمایشگاه موضوعی کتاب در محل کتابخانه مجتمع برگزار می شود