چهارمین کارگاه مربیان پیش دبستان با موضوع تقویت هوش زبان شناختی برگزار شد در این جلسه نقش زبان در رشد تفکر ، هوش و ارتباط بررسی شد سپس به عوامل موثر در رشد تکامل زبان پرداخته شد .

IMG_9168