به نام خدا

بهترین هدیه هفته معلم

در هفته بزرگداشت مقام معلم در کتابخانه با دانش آموزان درباره روز معلم صحبت شد. بخشی از کتاب خانم بریج از مجموعه مدرسه عجیب و غریب  خوانده شد سپس از دانش آموزان خواسته شد چشم های خود را ببندند و به همه معلم هایی که در تمام عمرشان داشته اند فکر کنند و بعد درباره یکی از معلمانشان که بیشترین تأثیر را بر زندگی آن ها داشته اند یک بند بنویسند.

12

پاسخ خانم رضادوست به این دانش آموز

11

13