به علت تعطیلی مدارس در روزهای برفی دانش آموزان دبستان جهت دریافت فعالیت های آموزشی روزانه به سایت مدرسهwww.mahdavionline.org مراجعه نمایید.