در ادامه ی معاینات دوره ای پیش دبستان ، روز یکشنبه مورخ 96/8/14 بینایی سنجی جهت غربالگری تنبلی چشم انجام و کارت سلامت برای نوآموزان صادر گردید ؛ برخی از کودکان به چشم پزشکی ارجاع داده شدند .

 

۲۰۱۷۱۱۰۵_۰۸۵۲۴۰ ۲۰۱۷۱۱۰۵_۰۸۵۳۵۶ ۲۰۱۷۱۱۰۵_۰۸۵۶۲۴