برگزاری دومین جلسه دانش افزایی پدران با حضور جناب آقای دکتر رافعی روز دوشنبه مورخ 92/9/4 ساعت 16 برگزار می گردد.

images (5)