در روز دوشنبه مورخ 11/11 دانش آموزان دبستان از دفتر سازمان یونسکو در ایران بازدید کردند واز نزدیک با فعالیت های این سازمان آشنا شدند.