دانش آموزان مقطع متوسطه یک شهید مهدوی در روز سه شنبه 92/11/8 به مناسبت روز هوای پاک در جهت ارتقای فرهنگ درختکاری و حفاظت از محیط زیست اقدام به کاشت درخت و جمع آوری زباله ها در محل اردوگاه مدرسه کردند.