غذای سالم هدیه ای بهشتی است که خدا برای بندگانش فرستاده است .به مناسبت روز جهانی غذا کودکانمان در خانه کودک با تغذیه سالم آشنا شدند و با درست کردن کلاژ هرم غذایی انواع مواد غذایی را مرور کرده وبا شکر گزاری از نعمت های خدا استفاده ی بهینه ازمواد غذایی وپرهیز از اسراف را فرا گرفتند.