من امروز با دست های کوچکم نهالی می کارم تا آفتاب با گرما و آب با همه ی پاکی اش بدرقه ی شکوفایی اش شود و فردا زمین سبز می شود و من به خود می بالم که در سر سبزی زمین نقشی داشته ام .

IMG_6662 IMG_6664 IMG_6670 IMG_6708