مهم ترین اقدام والدین و مدرسه تسهیل فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم است لذا از سرکار خانم دکتر حسینی خواه مدیر تکنولوزی آموزشی شهر تهران ، و همچنین اولیا ء دانش آموزان دعوت شد تا در این امر مهم راهنمای دخترانمان باشند.