در روز درختکاری ،اعضا انجمن اولیا و مربیان ضمن بازدید از اردوگاه هر کدام یک اصله نهال کاشتند.

     IMG_0932

IMG_0938