دانش آموزان مجتمع همزمان با روزهای نیکوکاری و درختکاری، نهال های مهر و دوستی را در جای جای مدرسه بر زمین نشاندند تا مهرشان جاودان و نیکی شان پر ثمر گردد.

new

IMG_5971 IMG_5949 new3 new1  new4 new5 new6