سازه های ماکارونی علمی مربوط به عمران می باشد و دانش آموزان به وسیله ی ماکارونی  و چسب به ساخت سازه های عمرانی می پردازند. سپس با قرار دادن وزنه هایی با وزن های مختلف به زیر آن استحکام آنها را بررسی  می کنند. همچنین دانش آموزان ما با تشکیل تیمی در  مسابقات کشوری شرکت می کنند.

saze