در دستانم گل محبت جوانه زده است ، درفصل سرد در باغچه ی  مدرسه دانه می پاشم و سرود محبت رابا دوستانم می سرایم تا هیچ پرنده ای بی آب و دانه نماند .

در پیش دبستان کودکانمان با پاشیدن دانه در باغچه ی مدرسه نوای محبت سرودند .