در روز دوشنبه 15 آذر ماه  با در آوردن صدای آژیربه دانش آموزان ،آموزش های لازم جهت مواجهه با زلزله احتمالی ،پناه گیری و …   داده شد.

1 2