– سایت شبکه آموزش سیما

-سایت شبکه مدرسه

http://schoolnet.ir

-سایت انیمیشن‌های آموزشی و آزمایشگاهی

http://phet.colorado.edu/en/simulations

-سایت ایده‌های جالب برای پروژه‌های فیزیکی

http://www.sciencefair-projects.org/

-سایت “کلاس فیزیک”

http://www.physicsclassroom.com/