دانش آموزان مقطع راهنمایی یک در روز شنبه مورخ 92/12/3 ، میزبان جمعی از مامورین آتش نشانی بودند که طی این جلسه در مورد خطرات شب چهارشنبه سوری و شیوه های جلوگیری از این خطرات احتمالی مطالبی عنوان شد.

image 11