روز چهارشنبه مورخ 92/10/18 در دو نوبت صبح و بعد از ظهر کارگاه کنترل هیجان ها و کنترل خشم برگزار گردید . این کارگاه توسط خانم امام مشاور خانه کودک اجراء  و در سه نوبت دیگر ادامه خواهد داشت .

IMG_0119 IMG_0133