در مسابقه جهانی مقاله نویسی TSL با موضوع Climate Action  خانم رومینا امتیازی  از مقطع متوسطه یک حائز رتبه برتر شده اند.

به امید موفقیت های روزافزون تک تک دانش آموزان