کسب رتبه علمی ( مرحله اول) در جشنواره نوجوان خوارزمی

شهرزاد کتولی                                                      تبسم محمدیان