خانم پدیده سادات مفیدی معاون آموزشی دبستان شهید مهدوی بعنوان پژوهشگر منتخب منطقه یک برگزیده شدند و لوح تقدیر دریافت نمودند.

مفیدی